Medidas persoais de hixiene e prevención obrigatorias fronte ao COVID-19

IMPORTANTE Obrigado Documento ACEPTA ACEPTACIÓN DE CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓNCIÓN DE CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN

• Os participantes que presenten algunha sintomatoloxía asociada ao COVID-19 non acudirán ao campamento e notificarase á organización (xaquedrum@gmail.com ou no teléfono 657974937) e a coordinación do campamento a ausencia.
• O participante non poderá iniciar o campamento se estivo en contacto estreito cunha persoa afectada con COVID19.
• Acudirase ao campamento con máscaras, a condición de que estea regulado por Ministerio de Sanidade, segundo a fase na que nos atopemos durante a data do campamento.
• Estableceranse as medidas de control e distanciamento social tanto na entrada como na saída ao recinto.
• Respectaranse as normas establecidas polo Ministerio de Sanidade e a Consellería de Saúde e velarase polo cumprimento destas.
• Non se accederá ao recinto sen o permiso do equipo no caso que sexa necesario, será de obrigado cumprimento pasar polo control de hixiene.
• Se un neno/para necesitase saír do recinto debe traer unha autorización asinada polo pai/nai/titor-a indicando o día e a hora de saída.
• Cando sexa necesaria unha conversación co equipo técnico deben respectarse as normas de seguridade e distanciamento social.
• Respectaranse os horarios de entrada e saída ao campamento, así como as vías de entrada e saída establecidas para iso, que se notificarán con anterioridade aos pais.
• Notificarase ao equipo calquera información que poida influír no control e transmisión do virus.
• Non se poderá acudir ao campamento con xogos, materiais ou calquera obxecto que non sexa necesario. Será necesario que cada participante leve a súa propia merenda.
• Respectarase calquera procedemento establecido antes e durante o desenvolvemento do campamento.
• Este protocolo hixiénico-sanitario irase modificando conforme ás instrucións sanitarias vixentes en cada momento.

Campas de Xadrez Lugo 2020