Organizador:     Federación Galega de Xadrez
Colabora:            Escola Luguesa de Xadrez.
Local de Xogo: Nave de Asociacións e PIT.
Director de Torneo:       D. Pablo castro Girona
 Árbitro:                              D. Carlos Freire Boudón

Sistemas de desempate:             Resultado Particular
Bucholz brasileiro (quitando o peor rival)
Bucholz total.
Número de victorias
APRO.

CATEGORÍA SUB-16

Data:                                                    30/01/2022
Ritmo de Xogo:                               30’ finish
Horarios:

1ª rolda 16:00                   4ª rolda 19:00
2ª rolda 17:00                   5ª rolda 20:00
3ª rolda 18:00

CATEGORÍAS SUB-08, SUB-10 e SUB-12

Data:                                                    05/02/2022
Ritmo de Xogo:                                               15’+3” mov
Horarios:

1ª rolda 16:00                   4ª rolda 18:15
2ª rolda 16:45                   5ª rolda 19:00
3ª rolda 17:30

 

 

CATEGORÍA ABSOLUTA

Data:                                                    06/02/2022
Ritmo de Xogo:                                               30’ finish.
Horarios:

1ª rolda 16:00                   4ª rolda 19:00
2ª rolda 17:00                   5ª rolda 20:00
3ª rolda 18:00

CATEGORÍAS SUB-14 e SUB-18

 

Data:                                                    13/02/2022
Ritmo de Xogo:                                               30’ finish.
Horarios:

1ª rolda 16:00                   4ª rolda 19:00
2ª rolda 17:00                   5ª rolda 20:00
3ª rolda 18:00

Inscricións:

Poderán participar os xogadores federados na tempada 2022 en clubs da provincia de Lugo e que teñan nacionalidade española, bandeira FIDE española e ser seleccionables por Galicia.

No email: xaquedrum@gmail.com ou no móvil 657 974 937.

Prazos de inscrición:      Categoría Sub-16 ata o vernes, 28/01/2022.                                                                                                      Categorías Sub-08, Sub10 e Sub-12 ata o vernes, 04/02/2022.                                                                  Categoría Absoluta ata o Vernes, 04/02/2022.                                                                                                 Categorías Sub-14 e Sub-18 ata o Vernes, 11/02/2022.

Todos os xogadores participantes deberán cumprir o PROTOCOLO FISIOCOVID-DXTGALEGO PARA XADREZ para competición (antes, durante e despois). En caso contrario, poderán ser dados de baixa no mesmo.

Premios: Trofeo para os tres primeiros clasificados.

Aceptación: os delegados de cada club e os xogadores inscritos, autorizan á organización do torneo á difusión de información ou á utilización de imaxes ou do nome do equipo e os dos seus xogadores nos medios de comunicación ou en publicidades e memorias da competición, sempre que non representen menoscabo da súa honra ou reputación, ou que sexa contraria aos seus intereses, e sempre dentro do marco legal que se fíxa no Código Civil, na Lei de Enxuizamento Civil e na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Personais e Garantía dos Dereitos Dixitais.

 

CESIÓN DE DEREITOS DE IMAXE

 

A inscripción a este torneo implica a aceptación das bases do mesmo así como autoriza de forma expresa e voluntaria á ORGANIZACIÓN , a empregar gratuitamente os vídeos, imaxes e/ou audios nos que este interveña -incluso aquelos facilitados polo mesmo coa finalidade de:

Publicar na páxina web así como en calquera das redes sociais das que forme parte ou outra publicación impresa e/ou dixitall co fin de dar unha maior visibilidade e/ou difusión á actividade da Organización.

Dita autorización refírese á la totalidade dos usos que poidan ter os videos, imaxes e/ou audios nos que aparezca, empregando os medios técnicos coñecidos na actualidade e os que poideran desenvolverse no futuro, e para calquer aplicación. Todo elo coa única salvedade e limitación de aquelas utilizacións ou aplicacións que puidieran atentar ao dereito ao honor nos términos previstos na Lei Orgánica 1/1982, de 5 de maio, de protección civil ao dereito ao honor, a intimidade persoal e familiar e á propia imaxe.

A autorización non fixa ningún límite de tempo para a súa concesión nin para a explotación nas que apareza, polo que a autorización considérase concedida por un prazo de tempo ilimitado.

Esta autorización pode ser revocada en calquer momento polo Interesado, coa salvedade de aquelas actuacións/campañas que estean en marcha, en cuxo caso deberán finalizar para que empece a facer efecto a revocación, polo que a retirada do consentimento, non terá carácter retroactivo.